نشانی دبیرخانه کنفرانس :

 
اصفهان – خیابان شمس آبادی – ساختمان شمس – واحد فنی و مهندسی

تلفن تماس :  2231750 (0311)
                   2231744  (0311)    داخلی 3  واحد انفورماتیک

فاکس : 2231765  (0311)

پست الکترونیک  :   itmanager@iwnt.com 
                        info@nazeranyekta.ir