همزمـان با برگزاري کنفـرانس، مجموعه مقالات کنفرانس در تيراژ 2000 نسـخه منتشر و ارائـه خواهد شد.

 

نوع صفحه

تعرفه

صفحه داخلی

000/200/3 ریال

داخل جلد

000/000/10 ریال

پشت جلد

000/000/20 ریال