شرکت هاي علاقمند به استفاده از فرصت هاي تبليغاتي کنفرانس، مي تواننـد درخـواست خود را بصورت کتبي به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند تا هماهنگي هاي لازم جهت رزرو امکانات تبليغاتي درخواست شده صورت پذيرد. 

فرصت تبليغاتي

تعرفه(ریال)

تهيه برنامه زمانبندي کنفرانس با درج آرم و تبليغات شرکت متقاضي

000/000/15

درج نام و لوگوي شرکت متقاضي در وب سايت کنفرانس با لينک 000/000/7
درج نام و لوگوي شرکت متقاضي در وب سايت کنفرانس بدون لينک 000/000/3
مراسم شام افتخاري کنفرانس(50 نفر مدعو به انتخاب شرکت متقاضي) 000/000/30
تهيه دفترچه يادداشت کنفرانس با درج نام و لوگوي شرکت 000/000/10
تهيه تابلوهاي راهنماي فضاي مختلف کنفرانس با نام و لوگوي شرکت 000/000/20
ثبت نام 20 نفر از مديران ارشد کارفرما از طرف شرکت متقاضي 000/000/12
تهيه و اهدا خودکار کنفرانس با درج نام و لوگوي شرکت 000/000/13
تهيه هداياي مورد استفاده در کنفرانس با درج نام و لوگوي شرکت 000/000/50
تهيه کيف هاي اهــدايي به شرکت کنندگان با درج نام و لوگويشرکت 000/000/80
تابلوي خيرمقدم شرکت متقاضي در ورودي کنفرانس(استند200  90) 000/000/4
قرار دادن تابلــوي خيرمقدم شرکت متقاضي در محوطه کنفرانس (استند 200  90) 000/000/3
فضاي پشت کارت کنفرانس جهت درج تبليغات شرکت متقاضي 000/000/4

قـــرار دادن بـروشور و هدايــاي شـــرکت در محتويـــات بستــه شرکت کنندگان

000/000/8

جهت دانلود فرم فرصت های تبلیغاتی اینجا کلیک کنید