- اقتصاد و بهره وری
- کدها ،استانداردها و استاندارد سازی
- مدیریت و تکنولوژی های  نوین
- پژوهش و توسعه فناوری
- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
- اتوماسیون، مواد اولیه و کاربردهای رایانه
- آزمایش های غیر مخرب در صنایع تولید انرژی
- معرفی آخرین دستاوردهای آزمایش های غیر مخرب
- آزمایش های غیرمخرب در صنایع پیشرفته
- روش های بازرسی فنی وآزمایش های  غیر مخرب

- بازرسی و بیمه ،تنگناها و راهکارها
-  ارتقاء روش ها، معیارهای پذیرش و بهبود کنترل کیفیت محصولات تولیدی (بتنی،فلزی، کامپوزیت و ....)

 
- بازرسی بر مبناي ریسک (RBI)
- آزمایش های غیر مخرب و تناسب برای بهره برداری (FFS)
 
- آموزش،آزمون و صدور گواهینامه
 
-  آزمایش های غیر مخرب و ارتقا ایمنی و افزایش بهره وری
 
- نقش بازرسی در امنیت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی
 
- تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه آزمایش های غیر مخرب
- تعميرات و نگهداري بر مبناي قابليت اطمينان
RCN()
 
- مديريت يکپارچگي دارايي(AIM)