برگشت به صفحه اصلی انجمن

 
 

 

سفارش فیلم نھمین كنفرانس ملي جوش و بازرسي

 فیلم نھمین كنفرانس ملي جوش وبازرسي ايران در 4DVDd
آماده ارائه به علاقمندان مي باشد.
جھت سفارش مبلغ ٢٠٠٫٠٠٠ ريال به حساب ۵۶۶٠١٠۶۶
بانك تجارت شعبه كارگر شمالي (كدشعبه ٣٢٧ ) بنام انجمن جوشكاري و
 آزمايشھاي غیرمخرب ايران واريز و فیش آنرا به شماره تلفن ٢٢٣١٧۶۵-٠٣١١
فاكس نمايید

فناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact