عملکرد آموزشی انجمن

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1396

ASNT PT LEVEL I, II،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه
ASNT MT LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه
ASNT MT&PT LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| تیرماه | مرداد ماه| شهریور ماه
ASNT RT&RTI LEVEL I, II،، اردیبهشت ماه| خرداد ماه| شهریور ماه
ASNT VT LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه
ASNT RT&RTI LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه
ASNT UT LEVEL I, II، اردیبهشت ماه | خرداد ماه | تیر ماه | مرداد ماه