پوستر

 

هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
  دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
  یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
  اولين كنفرانس ملي آزمايش هاي غيرمخرب
  دوازدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي
  سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
  چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
  اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و ازمایشهای غیرمخرب
پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و ششمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
دومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و ازمایشهای غیرمخرب
   
سمینار آموزشی تضمین کیفیت درتکنولوژی جوشکاری
  سمینار آموزشی حفاظت کاتدی خطوط لوله
  سمینار آموزشی بازرسی تجهیزات جوشکاری
   
  اولین مسابقه طراحی، عکاسی، گرافیک وکاریکاتور در صنعت جوشکاری
  دومین مسابقه عکاسی و گرافیک در صنعت جوشکاری
  چهارمین مسابقه عکاسی و گرافیک در صنعت جوشکاری