برگزاری نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی،1397، تهران ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

برگزاری نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ،1397، دانشگاه صنعتی امیر کبیر