معرفی اعضای هیئت مدیره

 

نام مقطع تحصیلی رشته محل اخد مدرک سمت
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك – صنايع مكانيك دانشگاه تهران رييس انجمن
دكتر مرتضي شمعانيان دكترا مهندسي مواد –جوشكاري دانشگاه صنعتي اصفهان عضو اصلي هيئت مديره
دكتر ابراهيم حشمت دهكردي دكترا مهندسي مواد – خوردگي دانشگاه پير و  ماري كوري فرانسه نايب رييس انجمن
دكتر عبدالرضا سلطانی پور
دكترا مهندسي مکانیک  دانشگاه رورکی هندوستان
عضو اصلي هيئت مديره
دكترمسعود مصلایی پور
دكترا مهندسي مواد-جوشکاری  دانشگاه شریف
عضو اصلي هيئت مديره
مهندس کریم عناصری
کارشناسي
مهندسي صنایع دانشگاه تبریز خزانه دار
دکتر رضا دهملایی
دكترا مهندسي مواد -جوشکاری
دانشگاه صنعتی اصفهان
عضو اصلي هيئت مديره
مهندس حمید تازیکه
كارشناسي ارشد
مهندسي متالورژی - جوشکاری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عضو علي البدل هيئت مديره
دکتر حامد ثابت
دکترا مهندسي متالورژي
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران عضو علي البدل هيئت مديره
مهندس  مازیار نادراصلی
كارشناسي
مهندسي متالورژي 
دانشگاه شیراز
بازرس اصلی
مهندس مهدی زائری
كارشناسي مهندسي متالورژي  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
بازرس علی البدل