تماس با کمیته

 

اصفهان – خیابان شمس آبادی – بعد از چهارراه قصر – ساختمان شمس – طبقه چهارم – واحد 413
تلفن: 03132231744 و 03132231750 داخلی 6        نمابر:03132231765