كميته ديگ بخار و آب داغ

 معرفي اعضاي كميته فني

- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه – انجمن جوشكاري و آزمايش‌هاي غيرمخرب ايران ،
- مهندس محمد اسماعيل زاده – شركت ماشين سازي تاشا،
- مهندس نجمه اسماعيلي – شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا ،
- مهندس بابك بسطامی پور– وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ،
- مهندس منصور حق ورد – شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا،
- مهندس هادي خوشحال – سازمان ملي استاندارد ايران،
- مهندس حيدر زارع پور– شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران (ISQI)،
-مهندس افشین خیام – شرکت مهندسین مشاورناظران یکتا،
- دكتر جليل سربي – شركت ناظر كاران،
- مهندس مهيار شارع فام – شركت پاكمن،
- مهندس پژمان شاه اويسي– شركت فلات پژواك،
- مهندس اميد صالحي– شرکت آتی سازان تاسیسات ایرانیان (آستا)،
- مهندس سيدمجتبي طباطبايي– دبير انجمن صنفي تاسيسات،
- مهندس محمد عزیزمرادی – شرکت ماشین سازی اراک،
- مهندس محسن عدل‌محمدی – اداره کل بازرسی کار،
- مهندس علي فراهاني – شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران (ISQI)،
- مهندس رسول قاسمي – انجمن جوشكاري و آزمايش‌هاي غيرمخرب ايران،
- مهندس حسن کریم – شرکت بازرسی آزما گستر نیما،
- مهندس رضا كمالي – شرکت ماشين سازي اراك،
- مهندس بابک لوني – شرکت ماشين سازي اراك،

 

 ليست استانداردهاي تدوين شده

صنايع نفت و گاز طبيعي - مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد هيدروژن (H2S) در توليد نفت و گاز - قسمت ا: اصول كلي انتخاب مواد مقاوم به ترك خوردگي،

 صنايع نفت و گاز طبيعي - مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد هيدروژن(H2S) در توليد نفت و گاز – قسمت2: فولادهاي كربني و كم آلياژ مقاوم به ترك خوردگي و استفاده از چدن ها،
 صنايع نفت و گاز طبيعي - مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد هيدروژن(H2S) در توليد نفت و گاز - قسمت 3:CRAs(آلياژهاي مقاوم به خوردگي) و ساير آلياژهاي مقاوم به ترك خوردگي،
 كاركنان جوشكاري پلاستيك ها - آزمون تاييد صلاحيت جوشكاران - مجموعه هاي جوش داده شده ترموپلاستيكي،
 مواد مصرفي جوشكاري - مواد مصرفي جوشكاري براي سخت كاري سطح،
 نقص ها در جوش هاي ترموپلاستيك - طبقه بندي،
 مشخصات و تاييد دستورالعمل‌هاي جوشكاري مواد فلزي - آزمايش دستورالعمل جوشكاري - قسمت چهارم: جوشكاري تمام كاري ريختگي هاي آلومينيوم،
 نقص ها در اتصال هاي جوش داده شده ترموپلاستيكي - سطوح كيفيت،
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای- قسمت 1: کلیات؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای- قسمت 2: مواد برای قطعات تحت فشار دیگ ها و متعلقات؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای -قسمت 3 : طراحی و محاسبة قطعات تحت فشار؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای -قسمت 4: روش اجرا و ساخت قطعات تحت فشار دیگ؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته¬ای - قسمت 5: بازرسی حین ساخت، مستندسازی و نشانه گذاری قطعات تحت فشار دیگ؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته¬ای - قسمت 6: الزامات برای تجهیزات دیگ های پوسته ای؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 7: الزامات سامانه های اشتعال سوخت های مایع و گاز برای دیگ ها؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 8: الزامات وسایل حفاظتی در برابر فشار بیش از حد؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 9: الزامات برای وسایل محدودکننده دیگ و متعلقات؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 10: الزامات آب تغذیه و کیفیت آب دیگ؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 11: آزمون های پذیرش؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 12: الزامات برای سامانه های احتراق سوخت های جامد دیگ؛
 دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای - قسمت 13: دستورالعمل های بهره برداری.