همكاري در گروه واژه گزيني جوشكاري فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 اعضای گروه واژه گزینی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

- اجدادی ،مژگان – فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- مهندس ادب آوازه، عبدالوهاب ، انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
- مهندس پارسا، محمود
- مهندس تازیکه، حمید ، انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
- دکتر ثابت، حامد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
- دکتر حشمت دهکردی، ابراهیم ، سازمان انرژي اتمي ايران
- دکتر خدابنده، علیرضا ، دانشگاه علوم و تحقيقات واحد تهران
- خدادادی، رویا - فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- مهندس سعیدی، حسن
- مهندس گل محله، امید
- دکتر گودرزی،مسعود ، دانشگاه علم و صنعت ايران
- مهندس محسنی، ابراهیم ، شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا