همكاري در گروه واژه گزيني جوشكاري فرهنگستان زبان و ادب فارسي

همكاري در گروه  واژه گزيني جوشكاري فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 

 اعضای گروه واژه گزینی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

- اجدادی ،مژگان – فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
- مهندس ادب آوازه، عبدالوهاب ، انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران

- دکتر پورانوری، مجید، داشگاه صنعتی شریف
- مهندس تازیکه، حمید ، انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
- دکتر حشمت دهکردی، ابراهیم ، سازمان انرژي اتمي ايران
- خدادادی، رویا - فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- مهندس گل محله، امید 
- دکتر گودرزی،مسعود ، دانشگاه علم و صنعت ايران
- مهندس محسنی، ابراهیم ، شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا