جشنواره اختراعات - ابتکارات و نوآوری ها

جشنواره اختراعات - ابتکارات و نوآوری ها سال1394

اختراع برتر

مهندس بهرام عابدی
عنوان اختراع :تولید قالب های پانچ کاشی و سرامیک با استفاده از خمیر پودر فروآلیاژ کاربیدزا توسط فرآیندهای جوشکاری قوسی