سمینارها

- سمینار اشتغال مهندسان در صنعت ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، بهمن ماه 1394

- سمینار روش های نوین و پیشرفته در بازرسی جوش و استانداردهای مرتبط با این حوزه، هفته پژوهش، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلپایگان، آذر ماه1394

- سمینار استفاده از فناوری های نوین در افزایش بهره وری جوشکاری خطوط لوله ،ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، 26 الی 27 خرداد ماه 1394،مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی