عملکرد آموزشی انجمن

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1395

- ASNT VT LEVEL I, II، فروردین ماه

- ASNT MT&PT LEVEL I, II، فروردین ماه

- دوره ASNT RT & RTI Level I,II، اردیبهشت ماه

- ASNT UT LEVEL I,II، اردیبهشت ماه

- ASNT VT LEVEL I, II، اردیبهشت ماه

- ASNT UT LEVEL I,II، خرداد ماه

- ASNT MT&PT LEVEL I, II، خرداد ماه

- دوره ASNT RT & RTI Level I,II، خرداد ماه

- دوره ASNT PT&MT LEVEL I, II، تیر ماه

- دوره ASNT VT LEVEL I, II، تیر ماه
-دوره ASNT UT LEVEL I, II، تیر ماه
-دوره ASNT VT LEVEL I, II ،تیر ماه

-دوره رنگ و پوشش های صنعتی،مرداد ماه
-دوره ASNT PT&MT LEVEL I, II،مرداد ماه

-دوره ASNT UT LEVEL I, II، مرداد ماه

-دوره ASNT RT&RTI LEVEL I, II، شهریور ماه
-دوره ASNT VT LEVEL I, II 17،شهریور ماه
-دوره WPS & PQR ،شهریور ماه