عملکرد آموزشی انجمن

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1397

ASNT PT LEVEL I, II،اردیبهشت ماه| خرداد ماه| شهریور ماه 
ASNT MT LEVEL I, II،،اردیبهشت ماه| خرداد ماه| شهریور ماه
ASNT MT&PT LEVEL I, II،،اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه

ASNT UT LEVEL I, II، تیر ماه|مرداد ماه| شهریور ماه

ASNT RT&RTI LEVEL I, II، فروردین ماه| خرداد ماه 
ASNT VT LEVEL I, II،،اردیبهشت ماه| خرداد ماه