فصلنامه جوشکاری

 دوره انتشار : فصلنامه

موضوع : علمی - ترویجی در زمینه صنعت جوش و بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب

صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

مدیر مسئول : مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

مدیر اجرایی : مهندس نازیلا ادب آوازه

بخش ترجمه : مهندس حمید مظاهری تهرانی

امور اشتراک : مینا اشرف زاده

دسترسی اختصاصی :http://www.magiran.com/welding