تجليل از پيشكسوتان صنعت جوش و بازرسی

پیشکسوت صنعت جوش سال 1395

دکتر فرشید کاشانی بزرگ

پیشکسوت آزمایش های غیرمخرب سال 1395

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی