تجليل از پيشكسوتان صنعت جوش و بازرسی

 

پیشکسوت آزمایش و ارزیابی مواد سال1394

 

 مهندس محمدباقر پورزرگر