تجليل از پيشكسوتان صنعت جوش و بازرسی

goodarzi

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۳۱ ۰۹ ۳۹ ۰۲

دکترمسعود گودرزي

چهره ماندگار مهندسي جوش سال 1396

مهندس علی اجتهادی

 پيشکسوت صنعت جوش و بازرسي سال 1396

دکتر فرشيد کاشاني بزرگ

پيشکسوت صنعت جوش سال 1395

دکتر ابراهيم حشمت دهکردي

 پيشکسوت آزمايش هاي غيرمخرب سال 1395

مهندس محمدباقر پورزرگر

 پيشکسوت آزمايش و ارزيابي مواد سال1394

مهندس فرهاد کيارسي

پيشکسوت صنعت جوش و بازرسي سال1393

مهندس مجيد فاخري

پژوهشگر برتر صنعت جوش سال1393

  دکتر اميرحسين کوکبي

پيشکسوت صنعت جوش ايران سال 1392

       

 مهندس فضل اله جواهري

پيشکسوت تحقيق و توسعه صنعت جوش سال1392

مهندس اکبر هاديزاده

 پيشکسوت تحقيق و توسعه صنعت جوش سال1392

 نشان عالي انجمن سال1392

دکتر رامين حاجي خاني

نشان عالي انجمن سال1392

 دکتر سيد احسان شيرنگي

       

نشان عالي انجمن سال1392

دکتر مصطفي مبلغي

نشان عالي انجمن سال1392

دکتر مهرداد عباسي

نشان عالي انجمن سال1392

دکتر حامد ثابت

 اکبر عليزاده راد

پيشكسوت جوش سال 1390

علي اكبر شريف 

كارآفرين بازرسي سال 1390

جعفر نصيري

جوشكار پيشكسوت سال1390

اميد پاپي

جوشكار نمونه سال 1390

 مصاحبه 

مهندس اسماعيل رحيمي

پژوهشگر برتر صنعت جوش و بازرسي سال1391

    

دکتر مرتضي شمعانيان

مميز برتر صنعت جوش و بازرسي سال1391

دکتر مرتضي زند رحيمي

ارتقاء به مرتبه استادي و پژوهشگر برتر