نام و نام خانوادگی*
کد ملی*
تاریخ تولد*
نشانی محل سکونت*
نشانی محل کار*
تلفن*
تلفن همراه*
نمابر*
پست الکترونیک*
آخرین مدرک تحصیلی*
عنوان رشته تحصیلی*
محل اخذ مدرک تحصیلی*
تعداد سال سابقه کار مرتبط*
کدامیک از مدارک زیر را دارا می باشید
مهندسی بین المللی/اروپایی جوشکاری (IWE/EWE)
تکنولوژیست بین المللی/اروپایی جوشکاری (IWT/EWT)
بازرس بین المللی جوشکاری سطح استاندارد (IWI-S)
بازرس بین المللی جوشکاری سطح جامع (IWI-C)
بازرس جوشکاری (CSWIP 3.1)
بازرس ارشد جوشکاری (CSWIP 3.2)
سطح 3 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 3) مطابق با استاندارد ISO 9712/EN 473
سطح 3 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 3) مطابق با SNT-TC-1A
دوره آمادگي سطح 3 (Refresher Course)
سطح 2 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 2) مطابق با استاندارد ISO 9712/EN 473
سطح 2 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 2) مطابق با استاندارد SNT-TC-1A
بازرسی جوش 2 از IWNT
بازرس جوش CWI) AWS QC1)
بازرس ارشد جوشکاری (AWS QC1 (SCWI
رزومه (فرمت pdf)*
تصویر مدرک تحصیلی*
گواهینامه آموزشی (پسوند zip,jpg)*
تصویر کارت ملی*
تصویر صفحه اول شناسنامه*
آپلود عکس پرسنلی*
سوابق کاری مرتبط (پسوند jpg,zip)*
کد امنیتی*
حاصل عبارت را وارد کنید