> جوش دادن نانولوله‌ها بااستفاده از اتصالات فلزي 
   > ايرگاس سهام گريت ليکس
آکسيژن را خريد

> شرکت لينکولن الکتريک با
ايجاد شعبه اي در چين موافقت کرد