ثبت نام کنفرانس
    Usename             
    Password:
 
                              

 >>  محورهای کنفرانس

         پژوهش و فناوري در صنعت جوش و بازرسي فني

         اهميت جوشکاري و بازرسي در کشور و توسعه آن

         نقش کيفيت جوش و بازرسي در بهبود کيفيت قطعات،تجهيزات و سازه هاي فلزي و نقش جوش در استحکام بخشي آنها

         روش هاي جوشکاري مدرن نظيرٍ EBW,LBW,PAW ، زمينه هاي کاربردي و چگونگي توسعه  آنها در صنايع پيشرفته

         روش هاي جديد بازرسي و انجام آزمايش هاي غيرمخرب درصنايع نفت، گاز، پتروشيمي و  ديگر صنايع

         سيستم هاي مديريت کيفيت در صنعت جوش، بهره وري و تحول در صنايع کشور

         جايگــاه بازرسي و استفــاده از کـدها و استانداردها واستانـداردسازي فعاليت  هاي مرتبط باجوشکاري در توسعه ايمني و افزايش بهره وري فعاليت هاي صنعتي کشور

         روش هاي پايش سازه هاي ديناميکي نظير پل ها،ســـازه هاي فلزي، خطوط لوله، مخازن تحت فشار، خطوط ريلي، ناوگان هوايي، تله کابين ها و تاسيسات تفريحي

         توسعه و تبيين فرهنگ بازرسي در صنايع مختلف بخصوص صنعت سـاخت و ساز و مسکن در راستاي انبوه سازي و مقاوم سازي

         ايجاد خلاقيت در استفاده از روش هاي جوشکاري پيشرفته به منظور توسعه صنايع گوناگون واستراتژيک کشور

         نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده کشور

         ضرورت مقاوم سازي و بازرسي مهندسي در ساختمانها
 

 
   
   
IWNT

A