در هر بخش به 3 اثر برگزیده جایزه تعلق میگیرد. همچنین این آثار به مرور در فصلنامه جوشکاری چاپ می گردد.
-
به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه لوح تقدیری از سوی انجمن اهدا می گردد.

 

در بخش عکاسی :

-  مقام اول ١ سکه کامل بھار آزادی

 - مقام دوم  نیم سکه کامل بھار آزادی

 - مقام سوم ربع سکه بھار آزادی

 

در بخش گرافیک :

 - برنده ربع سکه بھار آزادی