آخرین مهلت دریافت آثار : 15 شهریور ماه1389
انتخاب آثار برگزیده : 5 مهرماه 1389
اعلام آثار برگزیده و اهدا جوایز : 5 آبان ماه 1389، جلسه اختتامیه یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی