- حضور 40 نفر در مسابقه

- ارسال 531 اثر : ارسال20  اثر گرافیکی و 511 اثر عکاسی به
  دبیرخانه سومین مسابقه