در بخش  گرافیک
 

ردیف

کد اثر

نام و نام خانوادگی

نتیجه

1

50

 

اميد افرند

 

 

 مقام اول

 

2

52

 

علی ناصری

 مقام دوم

 

3

51

 علي جابری

مقام سوم

4

39


بهروز عبدلی

لوح سپاس

 

 


در بخش عکاسی
 

ردیف

کد اثر

نام و نام خانوادگی

نتیجه

1

51

 علي جابری

نفر اول

2

50

اميد افرند

نفردوم

3

32


ميلاد غربي 

 

نفر سوم

 

4

52


علی ناصری

لوح سپاس

5

29

احسان زالی

6

12


رضا ایمانیان نجف آبادی