شرايط عمومي

1-         شرکت کنندگان بایستی مشخصات عمومی و تحصیلی خود را با ذکر نشانی دقیق پستی و تلفن ارسال نمایند.
2-         شرکت در مسابقه برای عموم علاقمندان ، کارشناسان، هنرمندان و دانشجویان آزاد است.
3-         در بخش عکاسی کلیه آثار آنالوگ و دیجیتال پذیرفته می شود.
4-         آثار ارسالي بايستي به شکل انفرادي اجرا گردد .
5-         لازم بذکر است آثار ارسالي مسترد نخواهد شد.