در هر بخش به 3 اثر برگزیده جایزه تعلق میگیرد. همچنین این آثار به مرور در فصلنامه جوشکاری چاپ می گردد.

- به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه لوح تقدیری از سوی انجمن اهدا می گردد.

 

-  مقام اول ١ سکه کامل بھار آزادی نیم سکه بھار آزادی

 - مقام دوم ١ سکه کامل بھار آزادی

 - مقام سوم نیم سکه بھار آزادی