آخرین مهلت دریافت آثار :

 15 شهریور ماه 1388
 

انتخاب آثار برگزیده :

 2 مهرماه 1388
 

اعلام آثار برگزیده و اهداء  جوایز:

13مهرماه 1388، جلسه اختتامیه دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی