ردیف

نام و نام خانوادگی

گرافیک

عکاسی

جمع کل آثار

1

ججت اله اسدی

0

7

7

2

نازیلا ادب آوازه

4

54

58

3

رضا ایمانیان

0

10

10

4

رضا تیمی

0

19

19

5

رسول قاسمی

0

14

14

6

علی فولادی

 

122

122

7

آرش رفیعی سامانی

0

2

2

8

اشرف قندجی

0

4

4

9

ندا قندچی

0

3

3

10

محمود مسچیان

0

35

35

11

سيد خشايار كيافر

0

4

4

12

جهانگير شيخ كراني

0

4

4

13

مهران مومني نژاد

0

4

4

14

صدیقه مجیدی نعیمی

0

5

5

15

معصومه ثمری

1

0

1

16

جواد قربان پور

0

3

3

17

محسن حیدری

1

0

1

18

شمس الدین غیابی

2

20

22

19

فاطمه قمری

2

20

22

20

فاطمه فتح الهی

1

0

1

21

جواد  ناصری اصفهانی

1

0

1

22

محبوبه قاسمی پور

1

0

1

22

محمد جواد چاکر الحسنی

1

0

1

24

علی ناصری

3

1

4

25

حمید  فتحی

1

0

1

26

اکرم اهتمامی

1

0

1

27

امیر محمودی

1

0

1

28

محمد علی نعمتی

1

0

1

29

داود بیک محمد نژاد

1

0

1

30

افشین خیام

1

0

1

31

نجمه اسماعیلی

0

21

21

32

محمد صادق سماییان

2

0

2

33

حجت حاجتی

0

15

15

34

حمید رضا خادم دلیر

0

42

42

35

بهرام طاهریان

0

4

4

36

رحیم شیردره

1

0

1

37

مجید میرزایی

2

0

2

38

امید غفاریان

3

0

3

39

محمد جعفر سلیمی

 0

12

12

 

 

31

425

456