ردیف

شهر

تعداد  نفر شرکت کننده

1

نجف آباد

3

2

اصفهان

15

3

تهران

10

4

کاشان

1

5

رشت

4

6

کرج

1

7

بندرعباس

1

8

ایلام

2

9

پاسارگاد

1

10

محمود آباد

1