معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش گرافیک: 
مقام دوم بخش گرافیک : 
مقام سوم بخش گرافیک : 


مقام اول بخش عکاسی :
مقام اول بخش عکاسی : 
مقام دوم بخش عکاسی: 


اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: [email protected]  . By:N.Adabavazeh
 
12th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام