معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش گرافیک: سمیه دل افکار
مقام دوم بخش گرافیک : محمدرضا باستانی

مقام اول بخش عکاسی : فرزاد بهمنی
مقام اول بخش عکاسی : سید محمد نامی
مقام دوم بخش عکاسی: میثم آقا باقری


اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
 
11th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام
مقام اول بخش عکاسی
فرزاد بهمنی
مقام اول بخش عکاسی سید محمد نامی
مقام دوم بخش عکاسی میثم آقا باقری
مقام اول بخش گرافیک سمیه دل افکار
مقام دوم بخش گرافیک محمدرضا باستانی