Back
Next
طراحی وب سایت: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
031-32231744
031-32231750
دانشگاه اراک
17و18بهمن1396
هیئت رییسه کنفرانس
 

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه -دکتر مسعود  گودرزی-دکترعباس اکبرزاده-دکتر مرتضی شمعانیان
دکتررضا دهملایی-دکترعبدالرضا سلطانی-دکترمحمدرضا فروزان

دکترمهدی رفیعی-دکترایمان ابراهیم زاده -دکترمهدی وردیان
دکترمسعود عطاپور-دکترمجتبی موحدی-دکتررضا بختیاری

دکترمهدی صفری-دکتررضا آشتیانی -دکترحسین الهی
دکترحسین حسن نژاد -دکتراشکان نوری -دکترقاسم عیسی آبادی

دکترمعین طاهری-دکترسید مهدی موسوی -دکترمحمد ولاشجردی
دکترمجید پورانوری-دکترمجید سیدصالحی-دکتر اسلام رنجبر نوده

دکترهمام نفاخ موسوی-دکتر علی فرزادی-دکترمهدی عزیزیه
دکترمجید طاووسی -دکتراکبر حیدرپور-دکتر یوسف مظاهری

دکترمحمد محبی-مهندس حمید تازیکه-دکتر حامد ثابت
دکترمجید زارع زاده -دکتریوسف پاینده-دکترمسعود مصلایی پور