معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش عکاسی :  مهندس داود عباسی
مقام دوم بخش عکاسی : مهندس حمیدرضا قربانی
مقام سوم بخش عکاسی :  مهندس بنیامین پیری

مقام اول بخش گرافیک :  سمیه دل افکار
مقام دوم بخش گرافیک : الما مظاهری تهرانی
مقام سوم بخش گرافیک : امیر محمد آل ابراهیماصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2021 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh

 
13th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام
سمیه دل افکار
مهندس داود عباسی
مهندس حمیدرضا قربانی
مهندس بنیامین پیری