گاهشمار مسابقه
آخرین مهلت دریافت آثار : 27 بهمن ماه 1401
انتخاب آثار برگزیده : 4 اسفندماه 1401
اعلام آثار برگزیده و اهداء  جوایز : 11 اسفند ماه1401 - جلسه اختتامیه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132240325         نمابر:03132231765
  Copyright © 2022 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh15th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام