معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش عکاسی: مهندس علیرضا مهرافشار
مقام دوم بخش عکاسی: مهندس یعقوب ذهبی نیا

مقام اول بخش گرافیک : مهندس فرزاد بهمنی
مقام دوم بخش گرافیک : الما مظاهری - آرتین مظاهری
مقام سوم بخش گرافیک : زهرا خادم شریعت

اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132240325         نمابر:03132231765
  Copyright © 2022 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh 
15th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام