جوایز
مقام اول بخش گرافیک :  کارت هدیه جهارصد هزار تومانی
مقام دوم بخش گرافیک : کارت هدیه سیصد  هزار تومانی

مقام اول بخش عکاسی :  کارت هدیه جهارصد هزار تومانی
مقام دوم بخش عکاسی :  کارت هدیه سیصد  هزار تومانی

مقام اول بخش هنر جوش در ساخت المان شهری :  کارت هدیه جهارصد هزار تومانی
مقام دوم بخش هنر جوش در ساخت المان شهری :  کارت هدیه سیصد  هزار تومانی

- همچنین این آثار به مرور در فصلنامه جوشکاری چاپ می گردد.
- به کلیه آثار شرکت کننده در بخش مسابقه لوح تقدیری از سوی انجمن اهدا می گردد.
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
12th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام