معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش گرافیک: فاطمه باقری هفشجانی
مقام دوم بخش گرافیک : علی ناصری

مقام اول بخش عکاسی : علی ناصری
مقام دوم بخش عکاسی :  مصطفی قربانی

مقام اول هنر جوش در ساخت المان : احسان باقری هفشجانی
مقام دوم هنر جوش در ساخت المان : عبدالله حق شناس


اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
 
12th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام
احسان باقری هفشجانی
فاطمه باقری هفشجانی
علی ناصری
مصطفی قربانی
عبدالله حق شناس