جوایز
مقام اول بخش گرافیک : کارت هدیه پانصد هزار تومانی
مقام دوم بخش گرافیک : کارت هدیه چهارصد هزار تومانی
مقام سوم بخش گرافیک : کارت هدیه  سیصد هزار تومانی

مقام اول بخش عکاسی : کارت هدیه پانصد هزار تومانی
مقام دوم بخش عکاسی : کارت هدیه چهارصد هزار تومانی
مقام سوم بخش عکاسی : کارت هدیه سیصد هزار تومانی

- همچنین این آثار به مرور در فصلنامه جوشکاری چاپ می گردد.
- به کلیه آثار شرکت کننده در بخش مسابقه لوح تقدیری از سوی انجمن اهدا می گردد.
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2021 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh

14th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام