هیئت ژوری
- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
- مهندس صدراله اسدبیگی
- استاد حسین انصاری
- رحیم حقیقی
- مهندس حمید مظاهری تهرانی
- مهندس مجید میرزایی
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2021 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh

14th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام