معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش عکاسی: میثم آقا باقری
مقام دوم بخش عکاسی:  هما گودرزی

مقام اول بخش گرافیک :سمیه دل افکار
مقام اول بخش گرافیک ناصر باقر گرشسب
مقام دوم بخش گرافیک :فرزاد بهمنی

اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2021 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh

 
14th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام
میثم آقا باقری
هما گودرزی
ناصر باقر گرشسب
فرزاد بهمنی
سمیه دل افکار