گاهشمار مسابقه
- آخرین مهلت دریافت آثار :1آبان ماه 1395
- انتخاب آثار برگزیده :20 آبان ماه 1395
- اعلام آثار برگزیده و اهداء جوایز : 1دی ماه 1395، جلسه اختتامیه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
9th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام