معرفی آثار رسیده
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
9th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام
نام و نام خانوادگی هنرمند
آثار عکاسی
آثار گرافیک
عصمت لشکري بندري پور
 
1
علي صبور
3
 
مجتبي صادقي
1
 
محمدسين محمدبيگي
 
1
احسان طاهريان
1
 
مهران موسوی
5
 
مهدي آتش پروا
1
 
زهرا خادم شریعت
 
2
فرزاد بهمني
1
9
نازیلا ادب آوازه
 
1
اکبر حیدرزاده
1
 
پرشنگ مظفریان
1
 
سید محمد نامی
1
 
رزیتا ادب آوازه
1
 
الما مظاهری تهرانی
 
1
افشین خیام
1
 
رضا ایمانیان نجف آبادی
4
 
آزیتا ادب آوازه
1
 
نوید میرزا محمد
2
 
پوریا دهقانی پور
9
 
پوریا صادقی
 
1
رضا حقیقی زاده
7
 
علی بنایی
7
 
محمد آقا قدوسه
7
 
محمد باقری
7
 
مهدی کشاورز
1
 
سمیه دل افکار
 
1
جمع کل
60
19