معرفی آثار برگزیده
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
9th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام
 
سمیه دل افکار
مقام اول بخش گرافیک
مهندس محمدحسين محمدبيگي
مقام دوم بخش گرافیک
مهندس پوریا صادقی
مقام سوم بخش گرافیک
زهرا خادم شریعت
لوح سپاس بخش گرافیک
عصمت لشکري بندري پور
لوح سپاس بخش گرافیک
مهندس علی صبور
مقام اول بخش عکاسی
مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی
مقام دوم بخش عکاسی
مهندس علی بنایی
لوح سپاس بخش عکاسی
مهندس پرشنگ مظفریان
لوح سپاس بخش عکاسی