جوایز
مقام اول بخش گرافیک : کارت هدیه400 هزار تومان
مقام دوم بخش گرافیک : کارت هدیه300 هزار تومان
مقام سوم بخش گرافیک : کارت هدیه200 هزار تومان

برگزیده بخش عکاسی : کارت هدیه300 هزار تومان
برگزیده بخش عکاسی : کارت هدیه200 هزار تومان

- همچنین این آثار به مرور در فصلنامه جوشکاری چاپ می گردد.
- به کلیه آثار شرکت کننده در بخش مسابقه لوح تقدیری از سوی انجمن اهدا می گردد.
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
9th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام