پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
زمان
مراسم افتتاحیه - روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم
8-9
پذیرش
9-9/10
سرود جمهوری اسلامی،تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام برنامه توسط مجری
9/10-9/20
سخنرانی سرپرست محترم دانشگاه شهید چمران اهواز
9/20-9/30
سخنرانی نماینده مقام معظم رهبری
9/30-9/45
سخنرانی استاندار محترم خوزستان
9/45-9/55
سخنرانی رئیس انجمن جوشکاری و آزمایش­های غیرمخرب ایران
9/55-10
نماهنگ معرفی استان خوزستان و دانشگاه شهیدچمران اهواز
10-10/10
گزارش دبیر علمی کنفرانس جوش و آزمایش­های غیرمخرب
10/10-10/20
سخنرانی رئیس محترم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
10/20 -10/30
سخنرانی رئیس محترم شرکت ماشین سازی تاشا
10/30-11
استراحت ، پذیرایی و افتتاح نمایشگاه
حرکت بسوی سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
سخنران
روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
هیئت رئیسه جلسه:
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه-دکتر خلیل رنجبر- دکتر رضا دهملائی
دکتر امیرحسین کوکبی
11-11/30
سخنرانی کلیدی
امیرحسین فدائی
11/30-11/50
تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه جوش در اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی2205 به فولاد
کم آلیاژاستحکام بالاX80جوشکاری شده به روش GTAW
محسن کرم
11/50-12/10
تاثیر حرارت ورودی و فرآیند جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت جوش فولادهای
استحکام بالا(X70)مورد مصرف در صنایع نفت و گاز
مرتضی ژکس
12/10-12/30
ارزیابی خواص مکانیکی جوشهای غیرمشابه فولاد زنگنزن دو فازیUNS2205به فولاد زنگ نزن آستنیتیAISI304
زمان:12/30-14
نماز و ناهار
سخنران
روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
هیئت رئیسه جلسه:
دکتر حامد ثابت-دکتر مهدی عزیزیه- دکتر مسعود گودرزی
هادی رضائی
14-14/20
تاثير دمای عمليات حرارتی آنيل انحلالی قبل از جوشکاری تعميری برخواص مکانيکِي ناحيه متاثر از حرارت کويلهای کوره
کراکينگپتروشيمي از فولادHP(1.4852)
محمد نریمانی
14/20-14/40
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیتAl-TiB2 تولید شده به وسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی(FSP)
جلیل روزی طلب
14/40-15
تاثيرسرعت خطي برضخامت وکيفيت اتصال لايه روكشي ايجاد شده روي آلومينيمLM13توسط فرآيند سطح كاري
اصطكاكي
مرتضی عباسی
15-15/20
بررسي عوامل ترك خوردگي آلياژ آلومينيوم برنز جوشكاري شده به روشTIGدر مبدل هاي حرارتي
یعقوب عباس زاده
15/20-15/40
حذف عمليات تنش زدايي در آلياژP9با كاهش پهناي ناحيهHAZبه كمك روش بازپخت نيم دانه هاي جوش
حسین رجبی خدری
15/40-16
تاثیرسیکلهای عملیات حرارتی بعد ازجوش برخواصریزساختاری و مکانیکی جوش های لولهء تولید شده با روش جوش
مقاومت الکتریکی فرکانس بالا
زمان:16-16/30
استراحت و پذیرایی
سخنران
روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
هیئت رئیسه جلسه:
دکتر امیرحسین کوکبی- دکتر اسماعیل حجاری-دکتر سیدمحسن صدرالسادات
مهدی مرادی نوروزی
16/30-16/50
بررسي ريز ساختار،خواص مكانيكي و خوردگي اتصال
  MIG-Brazingورق هاي غير همجنس فولاد كربني به فولادآلومينايز شده
سید میثم زهرایی
16/50-17/10
استفاده از سیکل های حرارتی در بررسی تاثیر حرارت ورودی برگسترش ناحیه متاثر از حرارت در اتصال
غیرمشابه API 5L X80/DSS 2205
محمدعلی ترحم نژاد
17/10-17/30
تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 با روشGTAW
محمد راستي
17/30-17/50
بررسي خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنيتي08KH18N10Tو فولاد كربني 20 با فرآيند جوشكاري
قوسي تنگستن - گاز
سخنران
روز چهار شنبه10دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
هیئت رئیسه جلسه:
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی-مهندس حمید تازیکه-دکتر امین یاقوتیان
فرزین شریفی
8-8/20
بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای : بازرسی واشرهای واسط
شاهین ارشدی
راستابی
8/20-8/30
بهبود خصوصیات سایشی آلومینیوم توسط کامپوزیت سازی سطحی Al/Mg با استفاده از تکنیک اصطکاکی اغتشاشی
مصطفی کهن ترابی
8/30-9
کنترل کیفی اتصالات چوبی ازطریق تغییرات طیف فوریه حاصل ازارتعاش خمشی و طولی آزاد
پدرام اسمعیل زاده
9-9/20
بررسی رابطه بین پهنای جوش با کیفیت جوش فولاد ساده کربنی
محمد قادری
9/20-9/40
تأثیر دمای پیشگرم جوشکاری SMAW بر چقرمگی ضربه HAZ  فولاد API 5L-X70
محمد ملائی
9/40-10
رابطه بین پارامتر هولومان(HP) و خواص مکانیکی ناحیه جوش و HAZ  فولاد API 5L-X70  مورد استفاده در صنایع نفت،
گاز و پتروشیمی
10-10/30
استراحت و پذیرایی
سخنران
روز چهار شنبه10دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
هیئت رئیسه جلسه:
دکتر مسعود کثیری - دکتر ایوب حلوایی-دکتر منصور فرزام
منصور فروردین
10/30-10/50
اعلام نیازهای صنعتی و پژوهشی پتروشیمی بندر امام و چالشهای پیش رو
محمدجولا
10/50-11/10
بررسی رفتار خوردگی اتصال غیر همجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی
A240-TP.316به فولاد کم آلیاژ فریتیA387-Gr.11با فیلرهای مختلف
محمد سعید رییسی
سارانی
11/10-11/30
تاثیرپارامترهای فرآیندتیگ پالسی برمیزان خوردگی اتصال غیرمشابه فولادزنگ نزن دوفازی2205 به فولادکم آلیاژاستحکام
بالایAPI 5L X80
حسین سرلک
11/30-11/50
بررسی اثر جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی بر خوردگی حفره­ای وگالوانیکی فولادزنگ­نزن آستنیتی-فریتی کم آلیاژ
اشرف السادات مرعشی
11/50-12/10

تاثیر اندازه ساچمه در عملیات ساچمه زنی بر اندازه دانه، سختی و رفتار خوردگی جوش غیرمشابه فولاد زنگ نزن دو
فازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L
Yaghoub Zahabi Nia
12/10-12/30
Effet of si content on mechanical properties of casting aluminum silicon alloys welded by friction stir welding
12/30-14
ناهار و نماز
سخنران
روز چهار شنبه10دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
هیئت رئیسه جلسه:
دکتر مرتضی شمعانیان-دکتر بهنام لطفی-دکتر جلالی
هژير فتاحي
14-14/20
تحليل اثر حضور نانو ذرات بر اهميت جذب سطحي شده با يون هاي نيكل بر پهناي جوش در جوشكاري زير پودري
اکبر علی محمدلو
14/20-14/40
امکان سنجی استفاده از دستگاه تست لوله های حفاری
مرتضي حسيني
14/40-15
روکشکاری مس باتیتانیوم توسط روش جوش نوردی
ساسان محمدی
15-15/20
بررسی ریزساختار و سختی لایه کامپوزیت سطحی تولید شده به روش جوشکاریTIGبا فلز پرکننده آلیاژ پایه کبالت
استلایت6 و ذرات تقویت کنندهB4Cبر فولاد ساده کربنی
عادل فرهمند
15/20-15/40
بررسی چقرمگی شکست مقاطع جوشکاری شده فولاد پراستحکام  HSLA100وA517 و تاثیر روش‌های جوشکاری 
توپودری و الکترود روپوش‌دار بر روی نتایج حاصل از آزمایش میزان بازشدگی نوک ترک (CTOD)
آرش استيري
15/40-16
بررسي خواص سايشي لايه روكشي حاوي25 درصد سيليسيم روي آلياژ آلومينيم LM13 توسط فرآيند سطح كاري
اصطكاكي
16-16/30
ناهار و نماز
زمان
مراسم اختتامیه - روز چهار شنبه10دی ماه 1393
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
16/30-16/40
تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام برنامه توسط مجری
16/40-16/50
گزارش دبیر محترم علمی کنفرانس
16/50-17
سخنرانی ریاست محترم کنفرانس
17-17/10
سخنرانی ریاست محترم دانشکده مهندسی
17/10-17/15
پخش نماهنگ
17/15-17/25
سخنران مدعو
17/25-17/30
عکس یادبود
17/30-18/30
اهدای جوایز