پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next

فرصت تبليغاتي
تهيه برنامه زمانبندي کنفرانس با درج آرم و تبليغات شرکت متقاضي
درج نام و لوگوي شرکت متقاضي در وب سايت کنفرانس با لينک
درج نام و لوگوي شرکت متقاضي در وب سايت کنفرانس بدون لينک
مراسم شام افتخاري کنفرانس(50 نفر مدعو به انتخاب شرکت متقاضي)
تهيه دفترچه يادداشت کنفرانس با درج نام و لوگوي شرکت
تهيه تابلوهاي راهنماي فضاي مختلف کنفرانس با نام و لوگوي شرکت
تهيه و اهدا خودکار کنفرانس با درج نام و لوگوي شرکت
تهيه هداياي مورد استفاده در کنفرانس با درج نام و لوگوي شرکت
تابلوي خيرمقدم شرکت متقاضي در ورودي کنفرانس(استند200*90)
قرار دادن تابلوي خيرمقدم شرکت متقاضي در محوطه کنفرانس(استند 200*90)
فضاي پشت کارت کنفرانس جهت درج تبليغات شرکت متقاضي
قرار دادن بروشور و هداياي شرکت در محتويات بسته شرکت کنندگان
غرفه عکس يادگاري/ساير فرصتها
تعرفه(ريال)
15/000/000
7/000/000
3/000/000
50/000/000
10/000/000
12/000/000
5/000/000
8/000/000
4/000/000
3/000/000
8/000/000
20/000/000
70/000/000» فرصت تبلیغاتی کنفرانس


Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh