پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
سخنران
روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
دکتر امیرحسین کوکبی
سخنرانی کلیدی
امیرحسین فدائی
تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه جوش در اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی2205 به فولاد
کم آلیاژاستحکام بالاX80جوشکاری شده به روش GTAW
مرتضی ژکس
ارزیابی خواص مکانیکی جوشهای غیرمشابه فولاد زنگ نزن دو فازیUNS2205به فولاد زنگ نزن آستنیتیAISI304
سخنران
روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
هادی رضائی
تاثير دمای عمليات حرارتی آنيل انحلالی قبل از جوشکاری تعميریبرخواص مکانيکِي ناحيه متاثر از حرارت کويلهای کوره
کراکينگ پتروشيمي از فولادHP(1.4852)
محمد نریمانی
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیتAl-TiB2 تولید شده به وسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی(FSP)
مرتضی عباسی
بررسي عوامل ترك خوردگي آلياژ آلومينيوم برنز جوشكاري شده به روشTIGدر مبدل هاي حرارتي
یعقوب عباس زاده
حذف عمليات تنش زدايي در آلياژP9با كاهش پهناي ناحيهHAZبه كمك روش بازپخت نيم دانه هاي جوش
سخنران
روز سه شنبه 9 دی ماه 1393
مهدی مرادی نوروزی
مقایسه مقاومت به خوردگی در جوشکاری GTAW فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 با فیلر 2209 و فیلر خودمحافظ 308
سید میثم زهرایی
استفاده از سیکل های حرارتی در بررسی تاثیر حرارت ورودی برگسترش ناحیه متاثر از حرارت در اتصال
غیرمشابه API 5L X80/DSS 2205
محمدعلی ترحم نژاد
تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 با روشGTAW
محمد راستي
بررسي خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنيتي08KH18N10Tو فولاد كربني 20 با فرآيند جوشكاري
قوسي تنگستن - گاز
سخنران
روز چهار شنبه10دی ماه 1393
فرزین شریفی
بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای : بازرسی واشرهای واسط
شاهین ارشدی
راستابی
بهبود خصوصیات سایشی آلومینیوم توسط کامپوزیت سازی سطحی Al/Mg با استفاده از تکنیک اصطکاکی اغتشاشی
پدرام اسمعیل زاده
بررسی رابطه بین پهنای جوش با کیفیت جوش فولاد ساده کربنی
محمد قادری
تأثیر دمای پیشگرم جوشکاری SMAW بر چقرمگی ضربه HAZ  فولاد API 5L-X70
محمد ملائی
رابطه بین پارامتر هولومان(HP) و خواص مکانیکی ناحیه جوش و HAZ  فولاد API 5L-X70  مورد استفاده در صنایع نفت،
گاز و پتروشیمی
سخنران
روز چهار شنبه10دی ماه 1393
منصور فروردین
اعلام نیازهای صنعتی و پژوهشی پتروشیمی بندر امام و چالشهای پیش رو
محمدجولا
بررسی رفتار خوردگی اتصال غیر همجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی
A240-TP.316به فولاد کم آلیاژ فریتیA387-Gr.11با فیلرهای مختلف
محمد سعید رییسی
سارانی
تاثیرپارامترهای فرآیندتیگ پالسی برمیزان خوردگی اتصال غیرمشابه فولادزنگ نزن دوفازی2205 به فولادکم آلیاژاستحکام
بالایAPI 5L X80
حسین سرلک
بررسی اثر جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی بر خوردگی حفره­ای وگالوانیکی فولادزنگ­نزن آستنیتی-فریتی کم آلیاژ
اشرف السادات مرعشی
تاثیر اندازه ساچمه در عملیات ساچمه زنی بر اندازه دانه، سختی و رفتار خوردگی جوش غیرمشابه فولاد زنگ نزن دو
فازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L
سخنران
روز چهار شنبه10دی ماه 1393
هژير فتاحي
تحليل اثر حضور نانو ذرات بر اهميت جذب سطحي شده با يون هاي نيكل بر پهناي جوش در جوشكاري زير پودري
اکبر علی محمدلو
امکان سنجی استفاده از دستگاه تست لوله های حفاری
مرتضي حسيني
روکشکاری مس باتیتانیوم توسط روش جوش نوردی
ساسان محمدی
بررسی ریزساختار و سختی لایه کامپوزیت سطحی تولید شده به روش جوشکاریTIGبا فلز پرکننده آلیاژ پایه کبالت
استلایت6 و ذرات تقویت کنندهB4Cبر فولاد ساده کربنی
عادل فرهمند
بررسی چقرمگی شکست مقاطع جوشکاری شده فولاد پراستحکام  HSLA100وA517 و تاثیر روش‌های جوشکاری 
توپودری و الکترود روپوش‌دار بر روی نتایج حاصل از آزمایش میزان بازشدگی نوک ترک (CTOD)
آرش استيري
بررسي خواص سايشي لايه روكشي حاوي25 درصد سيليسيم روي آلياژ آلومينيم LM13 توسط فرآيند سطح كاري
اصطكاكي