محورهاي كنفرانس ملي جوش و بازرسي                            
- پژوهش و فناوري در صنعت جوش و بازرسي
- نقـش جوش و بازرسي در بهبـود کيفيت قطعات، تجهيزات و سازه هاي
فلزي
- جايگاه فناوري هاي جوشکاري در توسعه ايمني و افــــــزايش بهره وري
صنايع کشور
- روش هاي جديد بازرسي و انجام آزمايش هاي غيرمخرب درصنــــــــايع
نفت،گاز،پتروشيمـي و ديگر صنايع
- سيستم هاي مديريت کيفيت در صنعت جوش، بهــــــره وري وتحول در
صنايع کشور
- جايگاه بازرسي و استفاده از کدها و استانداردها و استـــــاندارد سازي
فعاليت هاي مرتبط با جوشکاري در توسعه ايمني و افزايــــــش بهره وري
فعـاليت هاي صنعتي کشور
- روش هاي پايش سازه هاي ديناميکي نظير پل ها،ســــازه هاي فلزي،
خطوط لوله،مخازن تحت فشار،خطوط ريلي،ناوگان هوايي،تله کابين ها و
تاسيسات تفريحي
- توسعه و تبيين فرهنگ بازرسي در صنـــــــــايع مختلف بخصوص صنعت
ساخت و ساز و مسکن در راستاي انبوه سازي و مقاوم سازي
- ايجاد خلاقيت در استفاده از روش هاي جوشکاري پيشرفته به منظور
توسعه صنايع  گوناگون و استراتژيک کشور
- نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده کشور
- ضرورت مقاوم سازي و بازرسي مهندسي در ساختمان ها
- آسيب شناسي اتصالات جــوشي در صنايع نفت و گاز، نيـــــروگاه ها،
ريلي،دريايي
    محورهاي کنفرانس ملي آزمايش هاي غيرمخرب
- کدها ،استانداردها و استاندارد سازی
- مدیریت و تکنولوژی های  نوین
- پژوهش و توسعه فناوری
- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
- آزمایش های غیر مخرب در صنایع تولید انرژی
- معرفی آخرین دستاوردهای آزمایش های غیر مخرب
- آزمایش های غیرمخرب در صنایع پیشرفته
- روش های بازرسی فنی وآزمایش های  غیر مخرب
- ارتقاء روش ها، معیارهای پذیرش و بهبود کنترل کیفیت محصولات تولیدی
(بتنی،فلزی، کامپوزیت و ....)
- بازرسی بر مبناي ریسک (RBI)
- آزمایش های غیر مخرب و تناسب برای بهره برداری (FFS)
- آزمایش های غیر مخرب و ارتقا ایمنی و افزایش بهره وری
- نقش بازرسی در امنیت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی
- تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه آزمایش های غیر مخرب
- تعميرات و نگهداري بر مبناي قابليت اطمينان(RCN)
- مديريت يکپارچگي دارايي(AIM)
پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh