پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
»نحوه ثبت نام
      هزينه ثبت نام و شرکت در کنفرانس که شامل يک نسخه از مجموعه  مقالات به انضمام کيف، پذيرايي و ناهار در روزهاي برگزاري مي باشد،
بشرح زير است:
-شرکت کنندگان
- اعضاء انجمن
- دانشجويان غيرعضو 
- دانشجويان عضو انجمن و ارائه دهندگان مقالات

افرادی که  بیش از یک مقاله پذیرش شده داشته باشند برای چاپ  هر یک از مقالات  اضافی 50%  هزینه های ذکر شده دریافت خواهد شد. از
شرکت کنندگـان محترم درخواست مي شود که اصل وجه ثبت نام به حساب  شماره 2177272219000  بانک ملي ايران شعبه شهر دانشگاهي كد
6501 بنام رابط تمركز وجوه در آمد حاصل از برگزاري سمينارها و همايش هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز  را حداکثر تا تاريخ 30/09/93 به دبيرخانه
کنفرانس ارسال نمايند.به تمامي افراد حاضر در کنفرانس، گواهي حضور در کنفرانس از سوي انجمن اعطا خواهد شد.
                                                                                                                                                                      »سامانه ثبت نام
2.500.000 ریال
2.000.000 ریال
1.500.000 ریال
1.000.000 ریال

Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh